Medezeggenschap


De scholen van Stichting WijWijzer scholen hebben samen met het thuisfront/familie een grote en belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen: hen voorbereiden op de toekomst in een omgeving waarin ze zich competent, vertrouwd en veilig voelen. Deze belangrijke omgeving krijgt alleen vorm als de scholen en WijWijzer hun organisatie en beleid goed doordacht en structureel uitvoert, op de korte, maar ook op de lange termijn. Medezeggenschap is bij WijWijzer daarom op schoolniveau en op stichtingsniveau geregeld. 
 

Medezeggenschapsraad

 

Iedere WijWijzer-school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd door ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Zij adviseren over schoolzaken en verlenen al dan niet instemming met besluiten. De MR voert overleg met de directeur en praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan en de organisatie van de school. De contactgegevens van de MR vindt u op de website van de school.
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de spreekbuis voor en door de ouders en personeelsleden. Goede communicatie tussen alle belanghebbenden is in het voordeel van het kwaliteit van het onderwijs. De GMR van WijWijzer komt tenminste zeven keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de stichting in Heemstede of op één van de scholen. De onderwerpen worden grotendeels aangeleverd door het College van Bestuur. Gelang de aard van het agendapunt wordt de GMR om instemming, of advies gevraagd. De GMR praat over thema’s op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid, personeelsbeleid, formatiebeleid, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. Ook kunnen de GMR en de individuele MR-en zelf onderwerpen aandragen bij het bestuur. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het doel zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren in het bewaken of verbeteren van de processen. 

Verslagen van de vergadering worden na vaststelling gedeeld via intranet en met alle individuele MR-en en het College van Bestuur gedeeld.

De GMR bestaat uit zes ouderleden en zes medewerkers, afkomstig uit de scholen van WijWijzer.
 

Leden


Ouders (O-GMR)

Medewerkers (P-GMR)  

Contact


Astrid van der Lans (IKC Triade, Aalsmeer) is ambtelijk secretaris van de GMR.
De GMR is te bereiken via info@wijwijzer.nu
 

Meer informatie?


Voor informatie over de medezeggenschap kunt u onderstaande regelingen (vastgesteld op 11 maart 2024) bekijken:
Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement GMR
Huishoudelijk reglement GMR