Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de scholen van WijWijzer en het functioneren van de organisatie in het algemeen en op de uitoefening van de bestuurlijke daden van het College van bestuur (CvB) in het bijzonder. Met het CvB onderschrijft de RvT de grondslag van de stichting en die draagt ze uit. In de visie op toezichthouden staat een aantal kernbegrippen centraal: rolvast, betrokken, inspireren, ruimte geven, samenwerken, ontwikkeling, rekenschap en rentmeesterschap. Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur PO.

De RvT van WijWijzer vergadert jaarlijks ten minste vijf keer in aanwezigheid van het CvB. Reguliere onderwerpen zijn onder meer: de jaarrekening, begroting, onderwijsresultaten, overleg met medezeggenschap, functioneren CvB, fusieresultaten, toezichtkader. De zes RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar met maximaal één herbenoemingstermijn. De raad werkt daarbij met verschillende adviescommissies zoals de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs, kwaliteit, innovatie & identiteit en brengt jaarlijks verslag uit.

De Raad van Toezicht van Stichting WijWijzer scholen bestaat uit:

Contactgegevens: info@wijwijzer.nu