Informatiebeveiliging en privacy


WijWijzer en haar scholen zijn zich zich zeer bewust van het belang van privacy. Op allerlei terreinen zijn maatregelen getroffen om zo bewust, veilig en correct mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, sollicitanten en andere betrokkenen. Dit hebben wij gedaan op basis van informatie die Kennisnet ter beschikking heeft gesteld.

Algemeen
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden WijWijzer en haar scholen zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dit is vastgelegd in het privacyreglement (i.o.) van onze overkoepelende bestuur WijWijzer scholen. Het beleid en alle bijbehorende afspraken gelden voor alle scholen van deze stichting en wordt vastgesteld met instemming van de Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad. Deze documenten zijn (binnenkort) te vinden op de pagina Voor ouders
 

Op school
We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode t.a.v. sociale media en internet te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”. 

De inhoud van deze gedragscode wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel dat zij meenemen. Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht/medewerker. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten.

Ook staat in deze gedragscode genoemd dat wanneer een leerling of medewerker een zwakke plek op het gebied van ICT of privacy opmerkt, hij/zij dit direct meldt en er geen misbruik van maakt, zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor gezocht kan worden (zie ook hieronder: Meldplicht).  

Verder vragen we ouders geen foto's of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie. Overige relevante privacygerelateerde informatie is opgenomen in de schoolgidsen en op de informatiepagina voor ouders.

Meldplicht
Als er sprake is van een datalek, moet dit altijd gemeld worden bij onze interne privacy officer via datalek@wijwijzer.nu. Hoe klein ook. Deze registreert ieder datalek, doet eventueel onderzoek naar de oorzaak en bij ernstige gevallen moet dit datalek binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij niet-melden kan een boete worden opgelegd. In sommige gevallen moeten ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn) worden geïnformeerd. U kunt onze externe Functionaris Gegevensbescherming (Maureen Mahabier) bereiken via: fg@privacyopschool.nl


Recht op inzage
Ouders en medewerkers hebben recht op inzage in en/of correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens of van hun kinderen op een van onze scholen. In het IBP beleid (i.o.) staat beschreven wat de reikwijdte van deze rechten is en op welke manier een ouder of medewerker dit recht kan uitoefenen. Bovengenoemde geldt ook voor externe relaties van Jong Leren. 

Persoonsgegevens van leerlingen
We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen we van ouders/verzorgers, zoals bij de inschrijving op een school. Daarnaast registeren leerkrachten en ondersteunend personeel van de school gegevens over hun leeringen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms registreren we bijzondere persoonsgegvens als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerlingen, zoals medische gegevens (bijv. dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens en vordering van leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit systeem is beveiligd en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. Daarnaast geldt dat alleen die medewerkers bij de gegevens van leerlingen kunnen, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is en hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen. 

In geval van uitwisseling van leerlinggevens met andere organisaties, vragen we daar vooraf toestemming voor aan de ouders, tenzij de gegevensuitwisseling verplicht is op grond van de wet, zoals DUO (ministerie van onderwijs) en leerplicht. 

Gebruik van persoonsgegevens van leerlingen
Ten aanzien van de privacy van de gegevens van leerlingen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met aanbieders van leermethoden en b.v. de bibliotheek. In deze overeenkomsten staan privacy afspraken over waar uitgewisselde persoonsgegevens wel en niet voor gebruikt mogen worden. 

Jaarlijks worden ouders/verzorgers gevraagd om de ‘privacy voorkeuren’ van hun kind/kinderen (b.v. gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal) via Parro door te geven. Het is belangrijk dat deze ingevuld zijn, zodat het team van uw school hiervan de hoogte is. Ook als we toestemming hebben om een foto te gebruike, gaan we daar zeer zorgvuldig mee om.  

Verzoek aan ouders:
Wilt u terughoudend zijn met het fotograferen en filmen van kinderen op en rond school of IKC? Er staan immers bijna altijd leeftijdsgenootjes op de foto. Wilt u dit beeldmateriaal niet via sociale media delen i.v.m. de privacy van andere kinderen? Het is belangrijk dat u toestemming heeft van de directeur, leerkracht/medewerker of andere ouders als u foto’s of filmpjes maak of deelt. 

Het gebruik van media
Op onze scholen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden bij onze leerlingen. Hierdoor komen zij actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we met een variatie aan (digitale) leermiddelen ter ondersteuning van het leerproces. 

Zo werken wij onder andere met Google Workspace for Education, een beschermd domein waarbinnen alle leerlingen een eigen, geanonimiseerd account hebben. Dit betekent dat zij niet kunnen mailen naar iemand buiten dit domein. Ze kunnen ook geen mail (of advertenties/spam) ontvangen van buiten dit domein. Binnen deze afgeschermde omgeving leren zij samenwerken en documenten te delen en mailen, onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

WijWijzer volgt actuele ontwikkelingen nauwlettend en doet zonodig aanpassingen om de Google omgeving zo gebruiksvriendelijk en privacyproof mogelijk in te richten. Hierbij is besloten om op twee onderdelen af te wijken van de geadviseerde aanpassingen. Google Maps en YouTube blijven beschikbaar omdat deze belangrijk zijn bij het maken van werkstukken, spreekbeurten of presentaties. Onze beheerder heeft het zo kunnen richten dat er geen privacygevoelige data van onze leerlingen verzameld worden. Zo maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die Google biedt en blijven we onze leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden.


Contact met de stichting
Wij gaan ervan uit dat geïnteresseerden en andere relaties die contact met ons opnemen, akkoord gaan met het feit dat wij hun gegevens opslaan wanneer daar een aanleiding voor is. Dit doen we omdat wij hen kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom WijWijzer en de scholen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn sollicitanten: wij houden hun gegevens een jaar in ons bestand met als doel om hen eventueel te benaderen wanneer een vacature voor hen beschikbaar is.

Privacyverklaring
Wanneer u gegevens via een formulier op deze website verstuurt, zijn deze versleuteld via een SSL verbinding. Uw gegevens worden zodoende per e-mail naar ons verzonden en opgeslagen in de database van onze website. In de database worden deze gegevens maximaal 24 maanden opgeslagen, in de e-mailbox voor onbepaalde tijd. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen, om uw vraag te beantwoorden en/of uw verzoek in behandeling te nemen. Uw gegevens worden in een veilige omgeving bewaard en delen wij alleen met derden als dit nodig is ten behoeve van uw aanvraag.

Informatiebeveiliging en privacy is een continu proces. We zullen er dagelijks werk van blijven maken.